Alg. Ledenvergadering 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 april 2019.

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in ons paviljoen “de Vier Heulen”. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2018

4. Verslag penningmeester: rekening en verantwoording over het jaar 2018

5. Kascontrole commissie + benoeming nieuwe kascontrole commissie

6. Begroting: voorstel tot goedkeuring begroting 2019

7. Overige bestuursleden verkiezing:

 • Voorzitter: aftredend en niet herkiesbaar Enno Pons
 • Penningmeester: aftredend en herkiesbaar Monique van Noordt
 • Secretaris: aftredend en herkiesbaar Miranda van der Giesen
 • Lid: aftredend en herkiesbaar Leanne Moerland
 • Lid: aftredend en niet herkiesbaar Ron Kadiks / Voorstel bestuur Patrick Borburgh

8. Bestuursvoorstellen:

 • Nieuwe banen
 • Bezetting commissies
 • Te organiseren activiteiten tbv van een financieel gezonde en energieke club
 • Dubbelavonden
 • Bedrijventoernooi
 • Pub quiz

9. Rondvraag

Het bestuur vraagt leden om voorafgaand aan de ALV, bij voorkeur uiterlijk 2 dagen voor de ALV, vragen in te dienen bij het bestuur. Dit ter voorbereiding en bijdrage tot een soepel verloop van de ALV.

10. Sluiting